Logo

Öğretim Programı

 MİMARLIK TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

ÖĞRETİM PROGRAMI
 
1.yıl Güz Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama AHEP Kredi AKTS  
MIM 537 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik 3        0 3 7,5  
  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5  
  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5  
  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5  
Toplam                                                                                                                                                                     12 30  
 
1.yıl Bahar Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama AHEP Kredi AKTS  
  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5  
  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5  
  Seçmeli Ders 3 0 3 7,5  
MIM 500 Seminer 0 0 0 7,5  
Toplam                                                                                                                                                                     9 30  
                                                                                                                                                     
2. yıl Güz Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama AHEP Kredi AKTS  
MIM 590 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30  
Toplam                                                                                                                                                                     0 30  
 
2. yıl Bahar Yarıyılı
Kodu Ders Adı Teorik Uygulama AHEP Kredi AKTS  
MIM 590 Yüksek Lisans Tezi 0 0 0 30  
Toplam                                                                                                                                                                       30  
  Toplam        21 120  

 
 
 
ZORUNLU DERSLER
 
MIM 537 Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik (3 0) 3   7,5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrenenlerin bilimsel araştırma süreçleri, teknik ve yöntemleri konusunda farkındalık kazanmalarına ve bu ders kapsamda edindikleri bilgi ve becerileri eğitim yaşantılarının yanı sıra günlük yaşantılarında da uygulamalarına katkı sağlamaktır. Bilimsel kavramların tanıtılması, bilimsel bir araştırmanın kurgulanması, nitel-nicel ve karma yöntemlerin özellikleri ve süreçleri le mimarlıkta bilimsel araştırma yöntemleri konuları bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

MIM 500 Seminer (0)   7, 5 AKTS
Dersin amacı öğrencinin yüksek lisans tezinde çalışacağı konu ile ilgili bilimsel araştırma yapması ve hâkim olduğu konuyu sunabilme ve topluluk önünde konuşabilme yeteneğinin geliştirilmesidir. Öğrencilerin araştırma yapma, yazılı rapor hazırlama, bilimsel sunum yapma becerileri kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılır, seminer, danışman ve anabilim dalı başkanı dahil toplam üç öğretim üyesi tarafından değerlendirilir.

MIM 590 Tez (0)    60 AKTS
Tez dersi kapsamında, öğrencilerin programın bütünü kapsamında elde ettikleri bilgiler vasıtasıyla, alan içerisinde ilgi duydukları güncel, özgün ve akademik bir araştırma yapmaları beklenmektedir. Öğrencilerin, tez dersi aldıkları dönemde danışmanları yönetiminde ve denetiminde gerçekleştirdikleri bu araştırma çerçevesinde, belirledikleri konu ile ilgili alan araştırması içeren, yorum yapacakları, fikir üretecekleri, mimarlık alanına katkıda bulunacakları evrensel düzeyde bir çalışma gerçekleştirmeleri beklenmektedir.
 
SEÇMELİ DERSLER
 
MIM 515 İç Mekânda Ergonomik İlkeler (3 0) 3   7,5 AKTS
Bu dersin ana amacı iç mekân tasarımı etkileyen ergonomik faktörleri ortaya koyarak, insanın kullandığı mekan ve o mekanın donanım boyutlarını, mekanları oluşturan öge ve bileşenleri, farklı işlevlere sahip mekanları performans ve konfor koşulları bağlamında incelemektir; Ayni zamanda bu ders mimarların, insanın fiziksel ve psiko-sosyal gereksinmelerine uygun tasarımlar oluşturmalarında ve değerlendirmelerinde yardımcı olmaktır. Bu ders ergonominin tanımı, amacı ve mekândaki önemi / Mimari mekânın-ergonomi ilişkisinin belirlenmesi / Mekân tasarım sürecinde ergonominin yeri / Kullanıcıların fizyolojik, biyolojik, psikolojik, estetik değerlendirmelerinde ergonomi teknikleri / Nesnel ve Öznel değerlendirme teknikleri / Ergonomi tekniklerinin mimaride kullanım olanakları içermektedir.

MIM 508 İleri Sunum Teknikleri  (3 0) 3 7,5 AKTS
Mimari düşünce ve tasarımların sunulmasında kullanılabilecek yöntemler, teknikler ve kullanılan yardımcı bilgisayar programları ile mimari görsel sunum konusunda beceri kazanmalarını sağlamak.

MIM 513 Enerji Etkin Yapı Uygulamaları (3 0) 3 7,5 AKTS
Bu dersin amacı; öğrencilerin enerji etkin yapı uygulamaları, pasif iklimlendirme sistemlerini, aktif iklimlendirme sistemlerini, güneş ışığı ve toprak ısısı kullanımı, yeşil binaları ve yeşil bina sertifikasyon sistemleri hakkında bilgi sahibi olmasını sağlamaktır. Ekoloji, enerji ve çevre kavramlarıyla, etkin mimari tasarım yaklaşımları, enerji etkin bina tasarımının temel ilkeleri, disiplinler arası ve bütünleşik tasarım stratejileri ve performans tabanlı tasarım yaklaşımları üzerinde durulacaktır.

MIM 514 Yatırım Analizleri ve Gayri Menkul Değerleme Esasları (3 0) 3 7,5 AKTS
Farklı yöntemler kullanarak bir yatırımın karlılığının belirlenmesi ve Gayrimenkullerin Pazar değerinin hesaplanması yöntemlerini inceleyecek olan bu derste, paranın zaman değeri, nakit akım şemaları, faiz türleri ve hesaplamaları, geri ödeme süresi yöntemi, karlılık oranı yöntemi, bugünkü değer yöntemi, fayda-masraf oranı, iç karlılık oranı, başa baş noktası analizi, piyasa yöntemleri tartışılacaktır.

MIM 516 Kentsel Mekan (3 0) 3 7,5 AKTS
Kentsel mekanların irdelenen dönemdeki felsefi, toplumsal, economik teknolojik ve politik bağlamları ile ilişkili bir tarihsel bakış açısıyla incelenmesi.   ilk neolitik yerleşmelerden, Eski Yunan Polis'i, rönesans kentleri, endüstri öncesi ve endüstri sonrası kentlere kadarki tarih içinde mevcut kentlerle ilgili anahtar kavramların ve öncüllerin, teorik söylemlerin mimarlık ana kesitinde  tartışılması.

MIM 517 Mimaride Rasyonel ve İrrasyonel Dönemler (3 0) 3 7,5 AKTS
Bir sanat yapıtı, oluşturulduğu zaman, yani çağ, kendisini oluşturan kültür ve yine kendisini oluşturan kişinin etkileri ile oluşur. Bu dersin amacı, insanın kendisini ve çevresini anlamasını, kişilerin toplumla bütünleşmesini, toplumsal değişikliklerin sanata olan etkisi üzerine düşünmeyi amaçlamaktadır. Toplum Bilimler sözlüğünde sanat, gerçeği güzel tasarımlarla yansıtan özel bir toplumsal bilinç ve insan devinimi biçimidir. Bu derste sanatın temel kavramlarını mimarlık aracılığı ile tartışılmaya çalışılacak, belirli dönemlerde belirli biçimler ile genelleştirebileceğimiz ve stil denilen kavramın toplumsal yapı ile olan bağlarını araştırılacaktır. Derste, sanat, stil, biçim, fonksiyon, toplum görüşü, rasyonalizm, romantizm, irrasyonel, klasik, barok, batı kültürü gibi kavramlara değinilecektir.

MIM 518 Mimari İletişim (3 0) 3  7,5 AKTS
Mimari bir iletişim aracı mıdır?  Mimarlık mesaj üretir mi? Tarih boyunca Mimarlık bir iletişim aracı olarak hangi rolleri üretmiştir? 21. Yüzyılda mimarinin dili bizimle nasıl bir iletişim kurmaktadır? Bu soruların yanıtlarını tartışmak üzere kurgulanan bu ders, okumalar ve onların sınıf ortamında tartışılması ile sürdürülecektir.

MIM 519 Görüntü Estetiği (3 0) 3  7,5 AKTS
Görmenin farklı biçimlerinin iletişimsel bağlamda analizinin yapılması bu dersin temel amacıdır. Bu çerçevede, farklı yüzeylerde resmetme teknikleri ve algılama durumu çeşitli örnekler üzerinden tartışılmaktadır. Medya estetiği kavramı, fotoğraf, hareketli görüntü, video, ışık ve aydınlatma, renk ve rengin işlevi, iki boyutlu yüzey, vb. konular bu dersin kapsamını oluşturmaktadır.

MIM 522 Mimarlık Tarihi Üslup Araştırmaları (3 0) 3  7,5 AKTS
Toplumsal yapı ile sanat eseri etkileşimi, belirli dönemlerin teknolojik bulgularının sanata yansımaları, sanat eserinin değişimi, yeni nedir? Yeniden nedir? mimarlık ve diğer sanat dalları arasındaki benzerlikler ve farklılıklara dikkat çekmek amaçlanmıştır. Bu ders, sanat ve mimarlığa ilişkin değişimleri incelerken, öğrencinin merakını uyandıracak “sorular” biçiminde geliştirilen araştırma problemlerine öğrencilerin gruplar halinde hazırladıkları yanıtları tartışırken önemli olanların ve bugünün bilgisine olan katkılarını ortaya çıkaracak bir eğitim ortamı kurgulanmıştır.

MIM 523 İmar Hukuku (3 0) 3  7,5 AKTS
İmar ve Şehircilik Hukukunun temel kavramlarının, kurum ve uygulamalarının imar mevzuatı ile ilgili kanun ve yönetmelikler çerçevesinde teorik ve pratik boyutu ile mevzuatta dikkate alınarak öğretilmesi ile kentsel dönüşümü ve yenileme alanları ile imar- çevre ilişkisini anlatarak düzenli, sağlıklı ve estetik bir şehir yaratma bilinci oluşturmak.

MIM 525 Geleneksel Yapı Elemanları ve Malzemeleri (3 0) 3  7,5 AKTS
Tarih boyunca Anadolu’da yaşayan farklı medeniyetlerin ortaya koyduğu yapı sanatında kullandığı geleneksel yapı malzemeleri ve tekniklerinin öğrencilere anlatılmasıdır. Bu şekilde öğrencilerin geleneksel yapılardaki mimari elemanların malzemelerini, yapım tekniklerini ve bölgesel ve dönemsel farklılıklarını ayırt edebilecek hale gelmeleri amaçlanır. Belgesel gösterimleri, gözleme ve incelemeye dayalı ödevlerle bilgilerin pekiştirilmesi sağlanır. Yığma Yapım Teknikleri / Ahşap Yığma Yapım Tekniği / İskelet Yapım Teknikleri / Ahşap İskelet Yapım Tekniği / Yığma Taş Yapım Tekniği / Yığma Kerpiç Yapım Tekniği / Yığma Tuğla Yapım Tekniği / Düşey Taşıyıcılar: Duvarlar, Ayak, Dikme ve Sütunlar / Yatay Taşıyıcılar: Temel, Döşeme ve Tavanlar / Çatı kaplamaları (malzeme, yapım teknikleri ve bileşenleri) / Konular ile ilgili belgesel gösterimleri / Geleneksel yapım tekniklerini yerinde inceleme gezileri ile incelenir.

MIM 526 Anadolu Kentleri (3 0) 3  7,5 AKTS
Amacı Anadolu'nun tarihini ve uygarlıklarını anlatmak olan bu ders, tarih bilincini oluşturmak ve geçmişi öğrenerek bugünü anlamak ve geleceği bu bilince göre yönlendirmeyi hedefler. Kültür varlıklarının önemini vurgular, Anadolu’nun insanlık tarihine ilişkin tüm evrelerini ve Anadolu’nun konumu ve dünya uygarlık tarihi içinde ki önemi ile ilgi tartışmaları içerir.

MIM 524 Mekân Analizleri (3 0) 3  7,5 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilerin herhangi bir mekânın, Göstergebilim ‘in verileri ışığında, analizini yapmak için ihtiyaç duyacakları teorik temeli sağlamaktır. Öğrenciler kendilerine verilen konular üzerinde incelemeler ve araştırmalar yaparak, teorik ve pratik çalışmalarını yazılı rapor halinde sunarlar. Öğrencinin tasarım süreci, tasarım yaklaşımları ve teknikleri konusunda bilgilerle donatılması, gözlem ve araştırma isteğinin sağlamaktır.
 
MIM 533 Sinema ve Mimarlık (3 0) 3  7,5 AKTS
Bu dersin amaçları: sinemanın nasıl mekân inşa ve organize ettiğini öğrenmek, mekân düzeni kurmak üzerine olan özgül kapasitesini çözümlemek; filmlerde yer, mekân, zaman ve maddenin oluşturduğu kompozisyonu mimarlık ve sinema arasındaki örtüşme üzerinden kavramak; film ve mimarlık arasındaki sanatsal bağı anlamak; sinemada gösterilen inşa edilmiş çevrenin film karakterlerinin davranışlarını nasıl etkilediğini ve kişiliklerine nasıl yansıtıldığını araştırmaktır.

MIM 534 Edebiyat ve Mimarlık (3 0) 3  7,5 AKTS
Bu dersin amacı mimarlığın edebiyatla ilişkisini irdelemek ve mimarlık alanında yeni algı kapıları açmaktır. Sözel, düşünsel, kurgusal, estetik ve insan ruhunu eksen alan edebiyat ile aynı amaca farklı yollardan ulaşmaya çalışan mimarlık disiplinlerinin içinde birbirini besleyen unsurlar ortaya konmaya çalışılacaktır. Edebiyatın önemli yapıtlarında yaratılmış mekan kurgularının mimarların imge dünyasına etkisi ile mimarların yarattığı mekanların edebi yapıtlara etkisi ve konu olması, dolayısıyla edebiyat ve mimarlık arasındaki karşılıklı etkileşim incelenecektir.

MIM 535 Görsel Tasarımda Algı ve Anlam (3 0) 3  7,5 AKTS
Bu dersin amacı, mimarlıktan, modaya, reklamcılıktan endüstri ürünlerine kadar çok geniş bir alanda uygulanan görsel tasarımların birey ve kitlelerde meydana getirdiği muhtemel algı süreçleri ve psikolojisinin keşfini sağlamaktır. Ayrıca tasarım ilke ve elemanlarını doğru ve etkin kullanımı, estetik ve bir bilim dalı olarak göstergebilimin tanıtmak bu dersin amaçları arasındadır. Göstergebilim, algı psikolojisi ve anlamlandırma, görsel tasarım süreçleri, yöntemleri, estetik, çağdaş sanat ve tasarım bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
 

foot