Logo

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ

Z: Zorunlu
S: Seçmeli
T: Teorik
L: Uygulama
YK: Yerel Kredi
AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi

NOT: Lisans - Turizm İşletmeciliği Bölümü’nün eğitim dili %100 İngilizce’dir.

1.YIL 1.DÖNEM

TRM 105 Turizm'e Giriş
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:5
Bu ders her öğrenciye turizm kuruluşları, ilgili iş ve hizmet endüstrisi, turist davranışı, turizm planlama, turizm araştırma ve pazarlama da dâhil olmak üzere turizme yönelik temel bir anlayış sunmaktadır.
 
TRM 103 Ekonomi 1
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:5
Bu ders öğrencilere makroekonomide kullanılan temel çerçeveyi sunmaktadır. Ders talep, arz ve denge, tüketici ve üretici davranışı, esneklikler, üretim ve maliyet, pazar yapıları gibi konuları kapsayacaktır.
 
TRM 101 İşletmeye Giriş
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:5
Bu ders iş yönetimine yönelik anlayışı sunma amacıyla yönetim alanında ana kavramlara giriş niteliğindedir. Bu ders yönetim işlevlerine göre düzenlenmiş olup vaka çalışmaları ile zenginleştirilmiştir.

TKL 101 Türkçe 1
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:2
Bu ders boyunca; Türk Dili yapısı, sözel becerilerin geliştirilmesi, farklı tip ve yapıda kompozisyon yazımı, Türkçe yapısı, yapı ekleri, kelime türleri, cümle yapısı, kompozisyon çeşitleri, Türkçe yazım ve konuşma ele alınacaktır.

MAT 101 Cebir
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Bu ders aritmetiksel kavramlar, süreçler ve pratik uygulamalara bir anlayış sağlar. Lineer denklemler ve eşitsizlikleri, ikinci dereceden denklemler, denklemler ve eşitsizlikler, karmaşık sayılar, üstel ve logaritmik ifadeler sistemleri ve işlevleri ve temel olasılık kavramların anlaşılmasını sağlar. Ders içeriğinde gerçek sayılar, aritmetik ve geometri, fonksiyonlar ve grafikleri, polinom ve rasyonel fonksiyonlar,  lineer denklem sistemleri ve matrisler, diziler ve seriler, hesaplama ve olasılık problemleri yer almaktadır.

GE 103 Bilgisayar ve Uygulamaları
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:2 YK:3 AKTS:3
Bu ders boyunca; bilgisayarla ilgili temel bilgiler, temel donanım bilgisi, işletim sistemleri, temel bilgisayar ağları bilgisi, internet kullanımı ele alınmaktadır.

GE 101 Üniversite Kültürü
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:2
Bu ders boyunca; üniversite kavramının tarihsel gelişimi ve değerleri, üniversite taksonomisi, teknoloji, bilişim ve iletişim teknolojilerinin eğitime etkileri, akademik etik ve sorumluluklar ve benzeri konular ele alınmaktadır.
 
ENG 101 İngilizce 1
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:4 L:0 YK:4 AKTS:5
Bu ders öğrencilerin SFL Hazırlık programında edindikleri akademik bilgi ve becerileri geliştirmeyi amaçlamaktadır. İlk yarıyıl sonunda öğrencilerin gerekli eleştirel bakış açısını edinmiş bir şekilde bağımsız birer İngilizce öğrencisi haline gelmeleri ve aynı zamanda akademik metinleri okuyup değerlendirebilmeleri ve akademik konuşmaları dinleyip anlamaları beklenmektedir.

1.YIL 2.DÖNEM

TRM 102 İşletme ve Yönetim
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste yönetim analizinin işlevine devam edilecektir. İşletmeye Giriş dersinin ikinci bölümüdür.
 
TRM 106 Turizm Coğrafyası
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Coğrafya ve mekânın önemi; dünya bölgeleri: fiziksel, politik, ekonomik ve kültürel özellikler; uluslararası turizmin gelişimi: turizmin coğrafi modelleri ve dünyanın seçili bölgelerinin turizm özellikleri. Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasından sonra öğrenciler seyahat ve turizm endüstrisine ilişkin olarak temel coğrafi kavramlara dair genel bilgi sahibi olmalı ve mekânsal yere dair güncel meseleler hakkında eleştirel düşünebilmelidir.
 
TRM 104 Ekonomi 2
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders öğrencilere mikroekonomide kullanılan temel çerçeveyi sunmaktadır. Oyun teorisi, belirsiz ortamlarda karar almak, para politikaları ve mali politikalar ve onların ekonomik büyüme ve enflasyona olan etkisi ders boyunca işlenecektir.

TKL 102 Türkçe 2
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:2
Bu ders boyunca; Türk Dili yapısı, sözel becerilerin geliştirilmesi, farklı tip ve yapıda kompozisyon yazımı, Türkçe yapısı, yapı ekleri, kelime türleri, cümle yapısı, kompozisyon çeşitleri, Türkçe yazım ve konuşma ele alınacaktır.

STAT 102 İstatistik
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:3
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; temel istatistik ve olasılık kavramlarını tanımlayabilme, model ve hipotez geliştirebilme, işletme yönetiminde karşılaşılan rassal olayların hangi olasılık dağılımına uyduğunu bulabilme ve bu olayların olasılığını hesaplayabilme, bir veri seti için istatistiksel seriler, çokluk tabloları ve grafikler oluşturma ve yorumlayabilme çıktılarını kazanmaktadır.

GE 102 Kent Kültürü
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:2
Dersin içeriği: kent olgusunu insan hayatının yaşandığı, temsil edildiği ve yorumlandığı merkezi bir olgu olarak ele almaktır. Bu bağlamda, kent kültürü en geniş anlamıyla beşeri bilimlerde kendi ifadesini bulmaktadır. Beşeri bilimler içinde kent kültürü çalışmaları tarih, dil, kültürel ve sosyal teori, sivil yapılanma, medya, sanat ve kültür disiplinleri açısından ele alınacaktır.

ENG 102 İngilizce 2
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:4 L:0 YK:4 AKTS:5
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler; akademik metin hazırlamada uygun kaynaklara erişim becerisi, uygun kaynak kullanımı ve uygun/doğru dil/sunum ile argüman sunma veya bir argümanı çürütme becerisi, uzun akademik metinleri okuma ve sentezleme becerisi, etkili iletişim kurmaya esas ilkeler ve sunum becerisi, kazanılacaktır.

2.YIL 1.DÖNEM

TRM 235 Turizmde Proje Yönetimi
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:4 AKTS:7
Bu ders projeleri zamanında, projeye ve şartnamelere uygun olarak organize etme ve tamamlamaya ilişkin teorileri ve en iyi uygulamaları incelemektedir. Öğrenciler turizm endüstrisi içerisinde etkili bir şekilde projeleri planlama, icra etme ve tamamlamak için bilgi ve becerileri kullanmayı öğrenmektedirler.
 
TRM 231 Hizmet Endüstrisinde Pazarlama
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu dersin amacı kurumlar içerisinde pazarlama araştırmasının rolü ve katkısını incelemek, pazarlama araştırmasında başlıca metodolojileri tanıtmak ve alıcı davranışı çalışmasındaki anahtar faktörleri tanıtmaktır. Bu dersin tamamlanmasıyla, öğrenciler pazarlama yöneticilerinin ilgilendiği anahtar problemler ve ana karar alma alanlarını tespit ve analiz edebilecek, karar almada pazarlama araştırmasının potansiyel katkısını anlayabilecek ve ana metodolojilerinin önemini kavrayabilecek ve de alıcı davranışı ile pazar bölünmesinin faktörleri ile aşina olacaktır.

TRM 213 Turizm ve Eğlence Yönetimi
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Turizm ve eğlenceye ilişkin temel bilgilere giriş, modern endüstri sonrası toplum ve eğlencenin önemi, özel ve kamu rekreasyonu, rekreasyonel faaliyetler programlama.

HIST 201 Türkiye Tarihi 1
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:2
Bu ders boyunca; Türkiye tarihi geçmişten günümüze kadar geniş bir çerçeve içerisinde ele alınacaktır.

GE 201 Sosyal Sorumluluk ve Etik
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:3 AKTS:3
Bu ders boyunca; sorumluluk kavramı ve işletmelerin sosyal sorumlulukları ile ilgili yaklaşımları, ahlak ve etik kavramları, iş ahlakının temelleri, işletmelerde iş ahlakına ilişkin konular, örgüt etiği ve sosyal sorumluluk, işletme fonksiyonlarına yönelik etik konular, pazarlamada etik konular ele alınacaktır.

2.YIL 2.DÖNEM

TRM 242 Turizm ve Sosyal Bilimler
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
1. Dünya Savaşı sonrasında toplumda meydana gelen yapısal değişiklikler, sosyal olguların çoğalmasına yol açmış olup bunun en önemli örneklerinden biri, turizmdir. Bu derste öğrenciler, sosyal bilimlerin, ücretli iznin yaygınlaşması, teknolojinin ve ulaşım araçlarının gelişmesi ve bilginin giderek daha önemli hale gelmesi gibi değişiklikler ışığında turizm olgusunu nasıl incelediğini keşfetme fırsatını yakalayacaklardır. Sosyal düşüncenin, sosyal değişimlerde turizmin köklerini takip etme yolları ve turizmin, genellikle birbirleriyle rekabet halinde olan çeşitli paradigmalar(işlevselcilik, marksizm, sosyal etkileşimcilik, yapısalcı ve post-yapısalcı anlatılar) ile incelenmesi konusu araştırılacaktır. Turizm içerisindeki çeşitlilik incelenecek ve öğrencilerden, sosyal bir olgu olan turizmin parçasını oluşturan serbest-zaman, sosyal sınıflar ve değişkenlik, sosyalleşme, sosyal roller ve ideoloji kavramlarını incelemeleri istenecektir.

TRM 200 Staj 1
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:0 L:0 YK:0 AKTS:5

TRM 236 Turizmde Tüketici Davranışları
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:5
Satın almaya ilişkin tüketici davranışlarını etkileyen faktörler. Müşteri karar verme süreci, tutum oluşturma ve tutum değişimi, iletişim, inovasyonlar ve marka sadakatinin benimsenmesi üzerine etkisi olan kişisel ve harici faktörler. Pazardaki bireye dair çeşitli görüşler ve hizmetlere yönelik vurgu ile birlikte tüketici karar verme modelleri. Kar amacı güden ve gütmeyen örgütlerin stratejik planlamada tüketici davranışlarının uygulanması ve tüketici eğilimleri, küresel pazarlar, tüketici koruma ve tüketici davranışında etiğe ilişkin meseleler.
 
TRM 202 Örgüt Kültürü
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders örgütlerdeki bireysel ve grup davranışlarını anlamak ve açıklamak amacıyla bir kavram olarak örgütün, örgüt kuramlarının ve kavram ile teorilerin bir incelemesini içermektedir. Derinlemesine incelenecek konular şunlardır: algı, motivasyon, örgütsel ortama uygulanan liderlik ve grup dinamikleri, öğrenme ve örgütsel davranış değiştirme, iş tutumu ve memnuniyeti, çatışma yönetim, örgütsel değişim ve stres yönetimi.

HIST 202 Türkiye Tarihi 2
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:2
Bu ders boyunca; Türkiye tarihinin kapsamlı bir şekilde ele alınmasına devam edilecektir.

3.YIL 1.DÖNEM

TRM 351 Müşteri İlişkileri Yönetimi
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Müşteri ilişkisi kavramı ve özellikleri, müşteri hizmetler, müşteri ilişkileri çeşitleri, ileri düzey ilişkiler, katma değer oluşturma, satış ve pazarlama, müşteri hizmeti kalite sistemi, müşteri edinme ve sürdürme, müşteri ilişkilerini yönetme ve ölçme.
 
TRM 325 İş Hukuku
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:3
Ders yasa kavramına dair genel bir anlayış sunmayı amaçlamaktadır. Dersin içeriği şu şekildedir: temel yasa kavramı, hukuki yorumlama teorileri, Türk Yasası kaynakları ve karşılaştırmalı yasa oluşturma süreçleri. Bu dersin tamamlanmasıyla öğrenciler hukuki araştırma ve problem çözmede analitik becerilerini kullanma yeteneğine sahip olacaklardır.
 
TRM 311 Muhasebe
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders mali muhasebe sistemlerini vurgulayan temel kavramlara giriştir ve standartlara bir giriş dersidir. Dersin amacı işletmeye ait işlemleri kaydedilmesi ve mali bilançoların hazırlanmasında gerekli becerileri geliştirmektir. Bu dersin başarı ile tamamlanması üzerine öğrenciler muhasebenin amacı, kavram ve uygulamaların uygulanışı, iş etkinliklerini kaydetme ve mali veri tabanı oluşturma ile idari kararlar için mali bilançoların hazırlanmasına ilişkin süreçlerde ustalaşmaya yönelik anlayışa sahip olduklarını gösterebilecektir.

3. YIL 2. DÖNEM

TRM 312 Maliyet Muhasebesi 
Önkoşul: TRM 311 - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Dersin amacı öğrencilere şu konularda beceri ve bilgi ile donatmaktır: farklı maliyet çeşitlerini tespit etmek ve hesaplamak(doğrudan, dolaylı, değişken ve sabit maliyetler) ve envanter değerleme, süreç maliyetleme, faaliyet tabanlı maliyetleme, yaşam dönemi maliyetlemesi, hedef maliyet, standart maliyetleme sistemleri arasındaki farkları tespit etmek. Bu ders, amaçlar, maliyet dağıtımı ve bütçeleme planlama ve kontrol etmeye yönelik olarak özel muhasebe bilgisini kullanmak için maliyetler, onların davranışları ve yöntemlere ilişkin teme bir anlayış sağlayarak idari karar almayı destekleyecek özel muhasebe bilgilerini sunmaktadır.
 
TRM 324 Turizm Ekonomisi
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste öğrenciler, ekonomik düşüncenin hem mikro hem de makro düzeyde turizm alanına uygulanması konusunda fikir sahibi olacak ve turizm piyasası, ekonominin temel ilkeleri bağlamında kavramsal hale getirilecektir. Turizm talebi incelenecek ve turizmin şekillenmesi, ölçülmesi ve öngörülmesi gibi turizmle ilgili diğer unsurlar ele alınacaktır. Gider sızıntıları ve çarpan etkisi gibi turizmle ilgili birtakım temel kavramlar sunulup incelenecek, turizmin ekonomik etkilerinin yerel, bölgesel, ulusal ve küresel düzeylerde detaylarıyla ortaya konularak ölçülecektir.
 
TRM 316 Turizmde Yönetmelikler ve Kurallar
Önkoşul: TRM 325 - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:4
Bu ders yerel ve uluslararası turizm düzenlemelerini ve konu alanında ortay acıkan anahtar güncel mesele analizlerini incelemektedir. Öğrencilere hükümetler, yatırımcılar, geliştiriciler, operatörler, pazarlamacılar, özel ilgi grupları, yerel topluluklar ve turistlerin kendisi de dâhil olmak üzere turizmdeki pek çok paydaşa özel yasal ve politik tavsiye sunmak için gerekli anlayış ve içgörü sağlamaktadır.

TRM 300 Staj 2
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:0 L:0 YK:0 AKTS:5

4.YIL 1.DÖNEM

TRM 425 Uluslararası Turizm Operasyonları
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders uluslararası örgütlere ve yabancı çevrenin uluslararası işletmeye olan etkilerine ilişkin genel bir bakış açısı sunmaktadır. Ders kültürel farklılıklar üzerine odaklanacaktır: uluslararası ticaret ve ekonomik gelişim teorileri; uluslararası finans; uluslararası pazarlama ve uluslararası işletme ilişkileri başlatma ve sürdürmede pratik uygulamalar turizm açısından ele alınacaktır.
 
TRM 423 Turizmde Destinasyon Gelişimi
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Seyahat destinasyonları yaratmak adına turizm ürünleri olarak çeşitli kaynakların tanımlanması, yorumlanması ve ticarileştirilmesi. Seyahat destinasyonları oluşturmak için turizm temelleri, araştırma yöntemleri, seyahat coğrafyası ve iş kavramlarının bir araya getirilmesi.

GE 401 Sistem Düşüncesi
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:3

4. YIL 2. DÖNEM

TRM 434 Turizmde Sürdürülebilirlik
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders sürdürülebilir turizm gelişimi ile ilişkili kavram ve ilkeleri tanıtarak yönetim ve planlama amaçları üzerine olan etkilerine vurgu yapmaktadır. Turizm endüstrisini etkileyen sürdürülebilirlik kavramları; doğal, inşa edilmiş ve kültürel kaynakların çevresel, sosyal ve ekonomik refahı için tasarlanmış çeşitli turizm gelişmeleri; belirli paralellikler oluşturulabilsin ve turizme bağlı projelerin yönetimine bazı rehber ilkeler uygulanabilsin diye doğal ekosistemlerin tabiatında olan istikrar.
 
TRM 432 Stratejik Yönetim
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders firmanın harici ve dahili ortamını analiz etmek için yararlı teorik kavramlar ve çerçeveleri tanıtmakta ve farklı türden stratejilerin formülasyonu ve yürütülmesinde rehberlik sağlamaktadır. Stratejik meseleler bir icra kurulu başkanı veya genel müdürün bakış açısından incelenmekte ve öğrencinin küresel ve geçici bir rekabetçi ortamda sürdürülebilir rekabetçi avantaj elde etmek adına nasıl etkin stratejiler formüle edebileceği ve gerekli kaynaklar ile beceriler geliştirebileceğine odaklanılmaktadır. Strateji analizi araçları, rekabetçi avantaj kaynakları, farklı endüstri içeriklerinde stratejiler ve kurumsal stratejinin temelleri gibi stratejik yönetimin çeşitli bileşenleri ders boyunca işlenecektir.

GE 104 İnovasyon ve Girişimcilik
Önkoşul Yok - Z
Kredi: T:2 L:0 YK:2 AKTS:3
Bu ders boyunca: girişimciliğe giriş, Türkiye'de girişimcilik, yeni girişimler, girişimcilikte planlama, girişimcilik ile ilgili yasal ve hukuki düzenleme, yeni ürün ve hizmet geliştirme, pazar araştırması, girişimcilik becerileri, yenilikçilik, potansiyeller, ihtiyaçlar, rekabetçi avantaj vb. konular ele alınacaktır.
SEÇMELİ DERSLER(ALAN DIŞI)

TRM XYZ Antik Şehirler ve Turizm
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Tarihi kaynaklara dayalı kültürel turizm ürünlerine giriş, bir tarihi örgü içerisinde tema projelerinin turizm ürünleri olarak yaratılması, çeşitli tema parklarının görsel sunumu.

TRM XYZ Kültür, Medeniyet ve Fikirler
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Bu ders boyunca; eski çağlardan bugüne dek insan ve çevresinin gelişiminde yol gösterici olan kültür, medeniyet ve fikirler ele alınacaktır.

TRM XYZ Medeniyetler Tarihi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Dersin amacı: Öğrencilerin, Anadolu Medeniyetlerinin kronolojisi ve Türkiye kültürel mirası (Örneğin; tarihi eserler, anıtlar, bölgeler) hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamaktır.

TRM XYZ Seyahat, Sanat ve Edebiyat
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Seyahat, yüzyıllar boyunca dünyanın her yerindeki sanatçıları cezbetmiştir. Homer'den Kerouaq'a(ve ötesine) dek, sanatsal hayal gücü, seyahat etmenin bitmez tükenmez çekimine kapılmış ve yaratıcılık, Ithaca'dan Ithaca'ya her auratik ve dünyevi biçimde, her daim firari bir obje arayışında(bir nevi Seneca) gerçek ile hayali manzaraların ilerlemesi üzerine gelişmiştir. Bu derste öğrenciler, tutkunun diyalektiği ile bir araya gelecek, çeşitli sanat biçimlerinden metinler üzerinde çalışarak seyahatte kaybolmanın keyfini yaşayacak ve yazarların, şairlerin, ressamların, müzisyenlerin, film yapımcılarının gözüyle seyahatin ne demek olduğu ve 'seyahat eden özne' için ne anlam ifade ettiği konusunda bilgi edineceklerdir.

TRM XYZ Turizm, Öznellik ve Cinsiyet
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Sosyal değişimin ve cinsiyet politikalarının turizm sektörü üzerindeki etkileri; eşitsizlik ve turizm politikaları bu derste ele alınacaktır.

TRM XYZ Havaalanı Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Modern havaalanlarının tarihi, gelişimi ve operasyonuna yönelik genel bir inceleme. Bu ders bir havayolunun operasyonlarının büyük bileşenlerini, çeşitli havayolları arasındaki ilişkiyi ve operasyonel meselelerin havaalanları ve yolcuları nasıl etkilediğini incelemektedir. Katılımcılar bilgisayar ortamına aktarılmış rezervasyon sistemleri, gelir yönetimi, trafik akış politikaları, uçuş sistemleri ve personel hakkında konularda tartışırlar. Ayrıca bu ders yolcu ve kargo operasyonları, yer hizmetleri ve güvenlik uygulamalarını da incelemektedir.

TRM XYZ Havayolu Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Bu ders ticari bir havayolu şirketinin operasyonu ve yönetimini incelemektedir. Öğrenciler uçak seçimi, piyasa analizi, insan kaynakları, finansman ve reklamcılık gibi meseleleri keşfetmektedir. İncelenen diğer konular arasında rotalar, yolcu trendleri,  fazla rezervasyon, fiyatlandırma metodolojileri ve güvenlik şartları bulunmaktadır.

TRM XYZ Turizmde Sosyal Yönler
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Bu ders boyunca; sosyal değişimin ve toplumsal cinsiyet politikalarının turizm endüstrisi üzerindeki etkileri, eşitsizlik ve turizm politikaları, küresel medyanın turizm endüstrisi üzerindeki etkileri ele alınmaktadır.

TRM XYZ Turizmde Etik
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:3
Bu ders boyunca; ahlak felsefesinin ve tarihsel gelişimi, iş ahlakı, etik ilkeleri, türleri, kaynakları, standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik konusuna müşteri şikayetleri ele alınacaktır.

SEÇMELİ DERSLER(BÖLÜM İÇİ)

TRM XYZ Turizm Sektörü Yazılımları ve Uygulamalar

Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bugünün dünyasında veriler örgütsel varlıkların en önemli ve eleştirel türlerinden biridir. Veri tabanı yönetimi bir örgüt içerisinde bilgi teknolojisi stratejileri ve bilgi kaynak yönetimi çabaları için merkezi bir konumdadır.  Bu ders öğrenciye veri tabanlarının analiz, tasarım ve uygulanışına dair güncel bilgi ve becerileri veri tabanı kavramları, teknolojileri ve sistemlerinin teorik ve pratik yönlerini işleyerek sunmaktadır.

TRM XYZ Gemi Turu ve Marina Operasyonları
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Yolcu gemisi endüstrisine genel bakış, turizm endüstrisinin diğer bölümleri ile olan ilişkisi; uluslararası düzenlemeler, yolculuk gemisi kategorileri, konaklama ve güverte planı, gemi tesisleri, gıda, etkinlikler, ziyaret edilen limanlar, kıyı gezileri, yolcu gemisi maliyetleri ve indirimler, gemi yolculuğunun maliyetlerini etkileyen faktörler, popüler gemi yolculuğu rotaları, gemi yolculuğu pazarlama, marina turizminin tanımları ve kavramları, marina tasarımı(altyapı, üst yapı ve ekipman), marina lokasyon seçimi, Türk marinaları, marina operasyonları ve yönetimi, marinanın mali değerlendirmesi(yatırım maliyeti, gelir ve masraflar), yat türleri, yat inşa endüstrisi, yat işi ve yönetimi, yatların mali değerlendirilmesi.

TRM XYZ Uluslararası Mutfak
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Profesyonel operasyonlarda kullanılan temel yiyecek ve içecek hazırlama ve üretme teknikleri. Çeşitli iyi bilinen uluslararası mutfakların özellikleri, gıda üretimi terminolojisi, profesyonel mutfak ekipmanı, gıda üretimi için yeni teknolojiler.

TRM XYZ Yatırım ve Finans
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu dersin amacı finansal piyasalar, araçlar ve kurumların doğasını keşfetmek ve anlamak ve finansal kurumların operasyonlarını, finansal piyasaların mekanizmalarını ve çeşitli finansal araçların doğasını değerlendirmektir. Bu dersin başarılı bir şekilde tamamlanmasıyla, öğrenciler ekonomi projelerine destek sağlamak için nasıl, nerede ve ne zaman finansal sermayeyi artıracağını belirleyecek şekilde finansal çevre ve finansal piyasalar ve araçlara dair bir anlayışa sahip olacaktır. Alternatif projeler ve yatırımlar arasından seçim yapmak için sistematik, analitik karar verme becerileri geliştirebilecek ve firmanın performansını denetlemek, ölçmek ve artırmak için firmanın mali bilançosunu yorumlayabilecek ve kullanabilecektir.

TRM 382 Turizmde Güncel Konular
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Turizm endüstrisindeki mevcut problem alanları ve çözüm önerileri, yapısal problemler, Macera gezisi, özel ilgi seyahati, havaalanı hizmetleri, yerli turizm ve gençlik seyahati ile birlikte kurumsal seyahat pazarı gibi çeşitli seyahat ve ilgili seyahat organizasyon sistemleri üzerinde çok çeşitli konular; Kongre organizasyonları; yat turizmi; gemi gezisi pazarı ve operasyonu; ilgili alanlardaki uzmanlar tarafından farklı konuların sunulmasıyla grup seyahat prosedürleri.

TRM XYZ Turizm Endüstrisinde Rekabet Stratejileri
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Firmanın, sahiplerine uzun vadede değer yaratmaya devam edebilmesi için sürdürülebilir bir rekabet avantajı geliştirmesi gerekmektedir. Bu ders, öğrencilerin yüksek etik standartlarını koruyarak, rekabetçi zorluklara ve çevresel değişime karşı işletmeleri nasıl savunacaklarını değerlendirir. Öğrenciler, yönetici seçimlerinin rakipler, iç paydaşlar, toplum ve firmanın gelecekteki performansı üzerindeki etkilerini anlamak için oyun kuramı, sürdürülebilirlik ve zamansal değişimlere odaklanır.

TRM XYZ Turizmde Konvansiyonlar ve Özel Etkinlikler
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Etkinlik turizmi, bunun turizm ekonomisine olan etkisi; Trendler ve tüketici araştırması; destinasyon planlama ve pazarlama; bireysel etkinlikler için planlama ve pazarlama; konvansiyon planlama ve konvansiyon bürolarının işlevleri ile bunların destinasyon gelişimine etkileri.

TRM XYZ Turizm Endüstrisinde Marka Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Marka kavramı, iletişim teorisine ilişkin marka, markalaşma stratejilerine giriş. Kurumsal imaj ve imaj oluşturma stratejileri kavramı. Rekabet eden markaların ve kurumsal imajın karşılaştırılması, sosyal medyada markalaşma, sosyal medyada kurumsal imaj, kriz zamanında marka ve kurumsal imaj yönetimi.

TRM XYZ Resort Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders, tesis yönetim ve operasyonlarına genel bir bakış sunmaktadır. Bu ders, başarılı pazarlama, yönetim ve tesis gelişim ilkeleri ile birlikte ele alınacaktır.

TRM XYZ Ulusal ve Uluslararası Kurumlar
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Turizm yasasının ulusal ve uluslararası kaynakları, diğer yasa dalları ile ilişkisi, sosyal ilişkiler ve yasa, farklı hukuki sistemler(genel hukuk, hakkaniyet ve Avrupa hukuku), hukukun dalları(kamu hukuku, özel hukuk), hukukun uygulanması ve yorumlanması, haklar(haklar ve iyi niyetlerin elde edilmesi, hakların ve hüsnüniyetin uygulanması), kapasite, zihinsel engelli kişiler ve reşit olmayan kişiler, turizm yatırımları hakkında teşvikler, iş hukukunun temel kavramları, sendika örgütleri ve sendika üyeliği, sosyal güvenlik yasası ile ilgili genel bilgiler.

TRM XYZ Ön Büro Operasyonları ve Otomasyon
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders öğrencilere farklı turizm tesis ve faaliyetlerindeki ön bürolarda çalışabilmek için gerekli olan yönetim yetileri, operasyon bütçeleme teknikleri ve ön büro operasyonlarının değerlendirilmesi gibi mesleki becerileri kazandırmaktadır. Bu ders kapsamında ön büro operasyonları, muhasebe, müşteri hizmetleri ve etkin iletişim gibi süreçler anlatılmakta ve ön büronun otelin diğer tüm departmanlarına dönük etkileri irdelenmektedir (Kat hizmetleri, yiyecek içecek, bakım, güvenlik, pazarlama ve satış ile insan kaynakları departmanlarına dönük etkiler).

TRM 461 Hizmet Sektöründe Operasyon Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders turizm sektörünün kritik iş uygulamaları üzerinde odaklanmaktadır; örneğin turizm ve ağırlama hizmetleri pazarlaması, faaliyet planlama, insan kaynakları, elektronik ticaret, gelir yönetimi, yiyecek ve içecek yönetimi, stratejik iş planlaması, küreselleşme ve sürdürülebilirlik. Ayrıca sektörün sürekli bir evrim içinde olan konuları ve karşılaştığı zorluklar, pazarlama stratejileri ve ihtiyaç duyulan hizmet nitelikleri gibi başlıklar da ders kapsamında  da ele alınmaktadır. İnsan kaynaklarından stratejik iş planlamaya dek turizm sektörünün çeşitli başlıkları öğretilmektedir.

TRM XYZ Servis Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste, hizmet sektöründeki şirket ve sanayiler faaliyet-bazlı bakış açısıyla ele alınırlar. Ders genel olarak durum bazlı işlenecek olup, fast food, perakende, devlet, sağlık, mali hizmetler, internet hizmetleri, yardım hizmetleri, eğlence ve konukseverlik gibi sektörü ve sanayilerden durumlar üzerinde çalışılacaktır. Örnek durumlar, konuşma ve okumalar ile konuk konuşmacılarla da desteklenecektir.

TRM XYZ Turizmde Araştırma Yöntemleri
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste öğrencilere turizm sektöründe kullanılan araştırma yöntemlerinin temel ilkeleri öğretilmektedir. Öğrencilere turizm alanında nasıl araştırma yapılacağına dair temel bilgiler verilmektedir. Dersin işlenmesi öğrenci merkezli faaliyetler ve sorun çözme üzerine odaklanmaktadır. Öğrenciler bilimsel araştırma yöntemlerinin temel kavramlarını anlamaktadırlar: veri tipleri, ölçme yöntemleri, değişken ilişkileri, deneysel ve deneysel olmayan araştırma tasarımları, anket oluşturma teknikleri, hipotez kurma ve test etme, tanımlayıcı istatistikler, verilerin grafik haline dönüştürülmesi. Ayrıca, araştırma ahlakı/etiği üzerinde de bilgiler verilmektedir.

TRM XYZ Ağırlama(Otelcilik) Sektörü
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Ağırlama sektörüne giriş ve yapısı; çeşitli yönetim ve otel operasyonlarının irdelenmesi. Satış; rezervasyon, ön büro, kat hizmetleri, muhasebe, yiyecek ve içecek, misafir hizmetleri, gelir yönetimi sistemlerine giriş, kritik performans göstergeleri ve otel performans değerlendirmesi.

TRM XYZ Çeşitlilik Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Çok katmanlı yönetim kavramının anlamı ve önemi, çok katmanlı yönetim için gerekli yönetsel beceriler, çok katmanlı yönetimin kurumsal performans üzerindeki etkileri.

TRM XYZ E-Pazarlama
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste elektronik ticaret dağıtım kanalları, internet temelli pazarlama ve tanıtım, çevrim içi müşteri kazanma ve müşteri sadakati stratejileri konuları ele alınmaktadır. Ders kapsamında internet pazarlaması için kullanılan iş modelleri, çevrim içi piyasa araştırması için gerekli teknik ve yöntemler ve bir araya getirilmiş pazarlama stratejileri gibi başlıklar da işlenmektedir. Ortamın ve kavramların analiz edilmesi, internet pazarlama olasılıklarının geleceğe dönük potansiyelinin anlaşılması, internet pazarlamasının etik ve yasal yönlerinin netleştirilmesi, müşteri kazanmak ve müşteri sadakati oluşturmak için internet pazarlama stratejilerinin geliştirilmesi, internet pazarlama stratejilerinin diğer (geleneksel) pazarlama yöntemlerine uygulanması ve internet temelli pazarlama ve tanıtım yaklaşımlarının değerlendirilmesi gibi başlıklar dersin amaçları arasında bulunmaktadır.

TRM XYZ Turizmde Çevre Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Hava, su, toprak ve gürültü kirliliğine dair temel ilkeler ve çevre kirliliğinin kamu sağlığına olan etkileri. Kıyı ve kentsel bölgeler ile turizm üzerindeki çevre kirliliği arasındaki ilişkiler. Türkiye’nin ve yurtdışının farklı turistik alanlarından vaka çalışmaları ders boyunca incelenecektir.

TRM XYZ Konferans ve Konvansiyon Planlaması ve Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste öğrencilere daha ayrık bir uzmanlık alanı tanıtılmaktadır; toplantılar, konvansiyonlar ve fuarlar. Konvansiyon ve fuar planlamasının derinlemesine bir  analizi sayesinde öğrenciler bu başlıklarla ilgili yönetim stratejilerini, işlevsel ve operasyonel temelleri anlayacaklar ve bu yetilerini ağırlama sektörünün benzer tüm faaliyetlerinde kolaylıkla uygulayabileceklerdir. Bu ders öğrencilere sektördeki bu tür faaliyetlerde kullanılan kavramların, yönetim tekniklerinin, karşılaşılan zorlukların ve eğilimlerin güncel bir algısını kazandırmaktadır. Büyük çaplı yani 500 kişiden fazla insanın katıldığı toplantıların, faaliyetlerin, konferansların, konvansiyonların yönetilmesi için geniş ve derinlikli bir yönetim ve planlama bilgisi bu ders kapsamında öğrencilerimize kazandırılmaktadır.

TRM XYZ Turizm ve Ağırlama Sektöründe Satış
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste turizm sektöründe satış yönetimi ile ilgili çeşitli bilgiler sunulmaktadır; özellikle de ağırlama sektörü ve satış işlevi arasındaki bağlantılar öğretilmektedir. Satış ve pazarlama ikilisinin turizm sektörünün farklı alanlarındaki uygulamaları ile satış yönetiminde stratejik planlamanın rolü de ders kapsamında aktarılmaktadır. Ders, yeni mezunlardan turizm sektörüne adım atar atmaz  talep edilecek olan pratik satış gerekliliklerinin karşılamalarını sağlayacak bir yönetim tekniğini öğrencilere kazandırmayı hedeflemektedir.

TRM XYZ Destinasyon Pazarlaması
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu dersin amacı öğrencilere hizmet ve turizm araştırması alanında kullanılan temel kavram ve kuramların öğretilmesi ve bu kavram ve kuramların pazarlama uygulamaları içindeki yerlerinin anlatılmasıdır. Ders hizmet pazarlama ve yönetimi ile ilgili birçok diğer başlıkla ortak yönlere sahiptir. Örneğin tüketim çalışmaları, perakende, yer pazarlama ve yaratıcı yerlerin marka haline getirilmesi vb.

TRM XYZ Dijital Pazarlama
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders öğrencilere çok kanallı pazarlama dünyasını öğretmek için tasarlanmıştır. Bu programda öğrenciler günümüzün dijital ortamında öğrencilerle başarılı ilişkiler tanımlamak, kurmak ve geliştirmek için ihtiyaç duyacakları ileri derece teknik becerilere ve pazarlama algısına sahip olmaktadırlar. Öğrencilerin çok kanallı pazarlama ve dijital pazarlama stratejilerini öğrenmeleri, Müşteri İlişkileri Yönetimi ve Bilgi Temelli Pazarlama stratejisi oluşturabilecek seviyeyi yakalamaları, modern dijital pazarlama araçlarına hakim olabilmeleri, dijital pazarlama yatırımlarının hem nitel hem de nicel getirilerini ölçebilmeleri ve kurumsal hedeflerin yakalanması çabalarına dönük olarak dijital pazarlama stratejileri oluşturabilmeleri bu programın hedefleri arasında bulunmaktadır.

TRM XYZ Turizm Reklamcılığı
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu dersimizde öğrencilere turizm işletmelerinin yönetiminde kullanılan iletişim araçları, reklam alt değişkenlerinin tanımlanması, medya ve medya araçları/formatları ile ilgili yöntemler, reklam planlaması ve kontrolü gibi bilgiler verilmektedir.

TRM 335 Turizmde Finansal Yönetim
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders, öğrencileri turizm sektöründe maliye kararlarının verilmesi ve turizm işletmelerinde verimli maliye yönetimi için gerekli olan bilgilerle donatma amacı gütmektedir. Derste öğrencilere, temel maliye ve ekonomi kavramlarının tanıtılması ve turizm işletmelerindeki mali beyanların incelenmesi dahil olmak üzere maliyenin mali muhasebe yönü anlatılacaktır. Bu konular, maliyenin bütçe ve öngörü yönlerini de içeren yönetim muhasebesi hususlarını; kar analizi, karlılık ve maliyet yapısı ile döner sermaye yönetimini içermektedir. Örnek durum incelemeleri ve tartışmalarında kavramlar, özellikle seyahat ve turizm sanayi içerisindeki işletmelere uygulanacaktır.

TRM XYZ Seyahat ve Turizm Antropolojisi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste turizm bir kültürel fenomen olarak ele alınmakta ve hem turizm hizmeti veren toplumlar hem de turizm hizmeti alan toplumların gelenekselleşmiş davranış şekilleri üzerinde durulmaktadır. Ders hem turistin hem de turizm faaliyetinin gerçekleştiği yerlerin kültürel ve sanatsal gerçekliğini, kimlik oluşumu dinamiklerini, pazarlama ve ticarileşme süreçlerini irdelemektedir. Yerel, bölgesel, ulusal ve küresel ölçekte turizm faaliyetleri ile ilgili kültür politikaları da özellikle ele alınarak dördüncü dünyadan birinci dünyaya dek çok çeşitli turizm alanlarından seçilmiş örnek olaylar incelemektedir.

TRM 445 Eğlence Sektörü Çalışmaları
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Rahatlama, rehabilite olma ve tatil faaliyetlerinin kavramsal/toplumsal temellerinin anlaşılması için konulan bir derstir. Modern ve modern sonrası toplumlarda tatil kavramının önemi irdelenmektedir. Özel ve kamusal rekreasyon (tatil, dinlenme, rehabilitasyon) kavramları ile beraber rekreasyon  faaliyetlerinin planlanması ve rekreasyon alanında liderlik gibi açılımlar üzerinde durulmaktadır.

TRM 363 Turizm Psikolojisi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste turizm psikolojisi bireysel seviyede incelenir ve turistin seyahat öncesi ve sonrası deneyimlerine bağlı davranışlarının anlaşılması yolu ile turizm sektöründe genelleştirilmiş bir tüketici davranışı ve psikolojisi bilgisine sahip olunması hedeflenir. Derste turist davranışlarını etkileyen etkenler ve bilgiler ile beraber profesyonellerin etkileri, çeşitli tavırların turist psikolojisine dönük sonuçları, turistlerin karar verme süreçlerini etkileyen motifler de ele alınmaktadır. Ayrıca klasik ve uygulamalı öğrenme, kültürel etkiler, referans gruplar gibi daha teknik başlıklar da turizm psikolojisine bağlantılı olarak öğrencilere aktarılmaktadır.

TRM XYZ Hizmet Kalite Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Kalite tanımı ve felsefesi; kalite yönetimi analiz ve ölçüm araçları; kalite maliyetleri; ağırlama sektöründe kalite yönetimi; ağırlama sektöründe zaman yönetimi temelinde planlama ve organizasyon gereklilikleri.

TRM XYZ Turizm ve Çevre
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Hava, su, toprak ve gürültü kirliliği ile ilgili temel ilkeler ve çevre kirlenmesinin kamu sağlığı üzerindeki etkileri, deniz ve şehirlerde çevre kirliliğinin turizm üzerindeki etkileri, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin farklı turizm bölgelerinden örnek olay çalışmalarının incelenmesi.

TRM XYZ Seyahat Acenteleri ve Tur Operatörleri
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Seyahat acenteleri ve tur operatörleri; seyahat hizmetlerinin kurulması, yönetilmesi ve pazarlanması; yasal yapılar, yönetim işlevleri ve ofis prosedürleri.

TRM XYZ Turizm Güvenliği Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Fiziksel ve genel güvenlik tedbirleri ve hava seyahati, kruvazör gemiler ve otellerdeki operasyonel güvenlik uygulamaları. Güvenlik riskleri, yangın güvenliği, gıda zehirlenmeleri, enfeksiyon riskleri, tıbbi acil durumlar, terörizm ve bu risklerle ilgili sigorta seçim politikaları.

TRM 341 Turizmde Halkla İlişkiler
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Turizm sektöründe halkla ilişkilerin önemi ve uygulama alanları, halka ilişkiler süreçleri, araştırmaları ve planlaması, halka İlişkiler uygulama ve değerlendirme süreci, halkla İlişkiler araçları, sponsorlukları, kurumsal prestij, turizm tanıtım filmleri, yaratıcılık ve kurumsal sosyal sorumluluk yaklaşımları.

TRM 473 İnsan Kaynakları Yönetimi
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu derste kurum içindeki insan kaynakları yönetiminin işlevleri öğrencilere aktarılmaktadır. Üzerinde detaylı bir şekilde durulacak başlıklar arasında insan kaynakları planlaması, iş analizi, görev tanımları, görev detaylandırması, görev tasarımı, işe alma ve eleman seçme, yeni çalışanların uyum süreci, personel eğitimi ve geliştirme, performans değerlendirmesi, maaşlar ve ücretlerin yönetilmesi, iş değerlendirmesi ve disiplin gibi konular bulunmaktadır. Bu dersin tamamlanması üzerine öğrenciler insan kaynakları ile ilgili karşılaşacakları sorunları önceden tahmin edebilecek ve çözebilecek seviyeyi yakalamaktadırlar.

TRM XYZ Ekoloji ve Turizm
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders boyunca; ekoloji kavramı ve önemi, çevre bilgisi, ekolojik faktörler ve etkileri, ekoloji ve turizm ilişkisi, sürdürülebilir ve sağlıklı bir turizm konuları ele alınacaktır. Bu ders öğrencilere farkındalık ve bilinç konularını anlamalarında yardımcı olacaktır.

TRM XYZ Engelsiz Turizm
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders boyunca; engelsiz turizm kavramı ve önemi, engel türleri, engel türlerine göre planlama ve gelişim, engelli tüketicilerin turizm ihtiyaçları gibi konular ele alınacaktır.

TRM XYZ Turizm Ulaştırması
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders boyunca; turizm ve ulaştırma kavramları, kara yolu, demir yolu, hava yolu, dağıtım kanalları, tur operatörleri ele alınacaktır.

TRM XYZ Turizmde Etik
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders boyunca; ahlak felsefesinin ve tarihsel gelişimi, iş ahlakı, etik ilkeleri, türleri, kaynakları, standartları, işletmelerde yaşanan etik sorunlar, etik konusuna müşteri şikayetleri ele alınacaktır.

TRM XYZ Örgütsel Davranış Bilimleri
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6
Bu ders boyunca; örgütsel davranış kavramı, örgüt kültürü, örgütlerde liderlik, örgütsel değişim, örgütlerde güç ve politika gibi konular ele alınacaktır.

TRM 481 Mekan ve Öznellik
Önkoşul Yok - S
Kredi: T:3 L:0 YK:3 AKTS:6

 

foot