Logo

Ders İçerikleri

DERS İÇERİKLERİ
 
 
COM 101 İletişime Giriş (3+0) 3, 6 AKTS
Bu ders kapsamında iletişimle ilgili temel kavramlara yer verilmektedir. Bu çerçevede, toplumsal yaşamda iletişimin yeri ve önemi, iletişim biliminin gelişimi, iletişim süreci ve öğelerinden kaynak, ileti, kanal, alıcı, kodlama-kod açma, bağıntı çerçevesi, yansıma, gürültü, toplayıcı yankı, seçici algı konuları anlatılacaktır. Ayrıca, iletişim sürecinde sistem yaklaşımı, iletişim türleri, farklı iletişim biçimlerinin karşılaştırılması, iletişim modellerine genel bir bakış, temel iletişim becerileri, iletişim alanında yeni kuramsal çalışmaları hakkında bilgi verilecektir.
 
COM 103 Temel Tasarım I (2+2) 3, 6 AKTS
Dersin amacı Öğrencilere bilgisayar destekli sanat, tasarım ve estetik eğitimi ile ilgili temel ilkeleri, kavramları ve yöntemleri öğretmektir. Öğrenciler, yaratıcı gücünü, gözlemlerini, izlenimlerini ve duygularını kullanarak sanatsal çalışmalarla ifade edebilme yeteneği kazanır.
 
COM 105 Dijital Medyaya Giriş (4+0) 4, 6 AKTS
Dijital teknolojilerin gelişmesiyle birlikte ortaya çıkan yeni medya türleri, bir yandan kendi içeriklerini ve tarzlarını oluştururlarken diğer yandan tümleşik bir medya olanağını da gündeme getirmektedirler. Türkiye'de bu yönde sayısal teknolojiler değerlendirerek ne yönde gelişme göstereceklerini tartışılacak, İnteraktif Televizyon, Mobil Medya, Podcast, Blog gibi kavramlar hakkında detaylı bir inceleme gerçekleştirilecektir.
 
COM 102 Kitle İletişim Kuramları (3+0) 3, 5 AKTS
İletişim Kuramları  dersi, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modelleri genel sosyal teoriyle ilişkisi içinde ele almaktadır. Bu doğrultuda derste, değerlendirilen kuramların temel kavram ve savları ortaya konulurken, söz konusu kuramların üretildiği tarihsel, kültürel ve entelektüel bağlamın belirginleştirilmesine çalışılmaktadır. Bu sayede ders, iletişim ve medya çalışmaları alanında geliştirilen yaklaşım, kuram ve modellerin sunduğu açılım ve kısıtlamalar hakkında öğrencilere bilgi sunmaktadır.
 
COM 104 Temel Tasarım II (2+2) 3, 6 AKTS
Dersin amacı Öğrencilere bilgisayar destekli sanat, tasarım ve estetik eğitimi ile ilgili temel ilkeleri, kavramları ve yöntemleri öğretmektir. Öğrenciler, yaratıcı gücünü, gözlemlerini, izlenimlerini ve duygularını kullanarak sanatsal çalışmalarla ifade edebilme yeteneği kazanır.
 
COM 106 Hareketli Görüntüye Giriş (4+0) 4, 6 AKTS
Bu dersin amacı, öğrencilerin metin, görüntü, ses ve canlandırmalarının çeşitli iletişim ortamlarında kullanılmasını öğrenmesi, yaratıcı tasarımlar için ders saatlerinde ve projelerde uygulamalı grup/bireysel çalışmalar düzenlenmesi, hareketli grafik uygulama programlarını temel düzeyde öğrenmesi ve farklı şekillerde hareketli görseller hazırlayabilmesidir.
 
COM 108 Etkili Sunuş Teknikleri (2+2) 3, 4 AKTS
Bu ders ile öğrencilerin; belli bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve bunu bir toplantı organize ederek etkin bir şekilde topluluk önünde sunma becerisini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.
 
COM 201 Temel Video Uygulamaları (3+0) 3, 6 AKTS
Bu dersin amacı video üretiminde temel teknikler ile ilgili becerilerin uygulamalar vasıtasıyla  öğrencilere kazandırılmasıdır. Video üretiminin türleri, yapım öncesi, yapım ve  yapım sonrası aşaması ile ilgili teknik süreçlerin projelerde kullanılarak öğrenilmesi amaçlanmaktadır.
 
COM 203 Dijital Grafik I (2+4) 4, 6 AKTS
Dersin amacı öğrencilerin görsel iletişim tasarımı bilgisini kazanmalarıdır. Bunun için dönem süresince öğrenciler çeşitli tasarım projeleri üretir.  Öğrencilerin projelerini oluştururken piyasada sıklıkla kullanılan görsel tasarım programlarını kullanmaları sağlanır. Bu dönemde, yazılım olarak Adobe İllustrator ve Photoshop kullanılır.
 
COM 205 Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (3+0) 3, 5 AKTS
Bu dersin temel amacı halkla ilişkiler ve reklamcılık ile ilgili temel kavramları sunmaktır. Bu ders ayrıca, reklamcılığın temel kavramları, reklamcılık süreci, reklam stratejileri, medya planlaması, yerel, ulusal ve uluslararası reklamcılığa ilişkin bazı başlıkları içermektedir.
 
COM 207 İletişim Tarihi (3+0) 3, 4 AKTS
İletişim tarihi dersi, iletişim biliminin tarihsel gelişimini ele almaktadır. Altı bilgi devriminden ağ toplumuna kadar olan süreçte iletişime yön vermiş kitle iletişim araçları, bunlarla ilişkili olay ve olgular, toplumsal ve tarihsel bağlamları çerçevesinde öğrencilere aktarılır. Bu sayede öğrencilere iletişim bilimleri ve alt alanlarına ilişkin eleştirel bir perspektif kazandırmak amaçlanır.
 
 
 
COM 202 Yeni Medya (3+0) 3, 6 AKTS
Bu dersin kapsamı, sosyal ağlar, bloglar, video oyunlar ve akıllı telefonlar gibi yeni medya teknolojilerine ilişkin temel kavramların ele alınmasıdır. Ayrıca ders kapsamında, bu teknolojilerin toplumu, sosyal yaşamı, kamusal ve özel alanı nasıl etkilediğine ilişkin tartışmalara yer verilmektedir.
 
COM 204 Dijital Grafik II (2+4) 4, 6 AKTS
Dersin amacı öğrencilerin görsel iletişim tasarımı bilgisini kazanmalarıdır. Bunun için dönem süresince öğrenciler çeşitli tasarım projeleri üretir.  Öğrencilerin projelerini oluştururken piyasada sıklıkla kullanılan görsel tasarım programlarını kullanmaları sağlanır. Bu dönemde yazılım olarak Adobe İllustrator, Photoshop ve Indesign kullanılacaktır.
 
COM 206 Temel Fotoğraf (3+0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere fotoğraf tarihi, analog, dijital fotoğraf tekniği ve temelleri hakkında bilgi vermektir. Bu ders kapsamında fotoğrafın doğası, çerçeveleme ve fotoğraf tekniğinin temel ilkeleri ile ilgili bilgiler uygulama üzerinden tartışılmaktadır.
 
COM 208 Gazetecilik (2+2) 3, 5 AKTS
Bu dersin amacı gazetecilik alanına ilişkin temel kavram ve ilkelerin anlatılmasıdır. Bu kapsamda gazetenin işleyişi; haber sürecinde yer alan çalışanların görev, yetki ve sorumlulukları ile habere etkileri iletişim genel çerçevesinde değerlendirilecektir.
 
COM 301 Kurumsal İletişim (2+4) 4, 6 AKTS
Dersin amacı, kurumsal iletişim araştırmaları hakkında betimleyici düzeyde bilgi birikimini sağlamaktır. İletişim kuramları temeli üzerine oturtulmaya çalışılan derste, kurumsal iletişim araştırmaların içeriği, yapısı ve uygulanması derinlemesine incelenecektir. Öğrencilere kurumsal iletişim araştırmalarına yönelik olarak uygulama örnekleri sunulacaktır. Öğrenciler birçok örnek çalışma üzerinden giderek iletişim araştırmalarının araçlarını ve tekniklerini öğreneceklerdir. Öğrencilere kurumsal iletişim araştırmaları konusunda metodolojik ve eleştirel bakış açıları kazandırmayı hedefler.
 
COM 303 Senaryo (2+4) 4, 6 AKTS
Öğrencilere film senaryosu yazımı hakkında temel bilgileri vermek ve bu bilgilerin ışığında, seçecekleri herhangi bir konudaki öyküyü senaryo haline getirmeleri amaçlanmaktadır.
 
 
COM 305 Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri (3+2) 4, 5 AKTS
Bu ders, sosyal bilimler alanında araştırma yöntem ve tekniklerinin temel kavramlarına odaklanmaktadır. Bu ders kapsamında, öğrenciler araştırma yöntem ve tekniklerini kullanarak verilen bir projeyi yürütebileceklerdir.
 
TRM 103 Ekonomi I (3+0) 3, 5 AKTS
Bu ders, ekonomiye giriş niteliğindedir. Ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisinin yanı sıra ekonomik sistemler ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve  türleri, iş gücü ve işsizlik sorunları, uluslararası iş gücü akımları, bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, ticaret borsaları, elektronik ticaret gibi konular bu dersin kapsamındadır.
 
COM 302 Kültürlerarası İletişim (4+0) 4, 6 AKTS
Bu dersin amacı öğrencilere kültürlerarası iletişim kuramları hakkında bilgi vermek, kültürel farklılıklara karşı duyarlılık ve gündelik hayatlarında da dikkate alacakları bir kültürlerarasılık perspektifi kazandırmak, kültürlerarası iletişim durumlarını nasıl çözümlenebileceğini göstermektir.
 
COM 304 Görüntü Düzenleme (2+4) 4, 6 AKTS
Bu derste, film ve video uygulamalarında görüntü düzenlemesi, çerçeveleme ve mizansen yaratımı ile ilgili bilgiler uygulamalı projelerle verilmektedir. Kamera hareketleri, bakış yönü vektörü, hareket yönü vektörü ve kurgusal tasarımla ilgili bilgiler bu dersin kapsamı içerisindedir.
 
COM 306  Arayüz Tasarımı (3+0) 3, 5 AKTS
Bu ders, web ve mobil için kullanıcı arayüz tasarımının temel kavram ve ilkelerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda, öğrenciler akış şemaları ve örnekler oluşturarak bir etkileşimli arayüz planlama ve tasarlama sürecini deneyimleyebileceklerdir.
 
TRM 104 Ekonomi II (3+2) 4, 6 AKTS
Bu ders, ekonomiye giriş niteliğindedir. Ekonomik düşünceler, ekonomi biliminin tanımı ve diğer bilimlerle ilgisinin yanı sıra ekonomik sistemler ve ekonomik büyüme, fiyat mekanizmasının işleyişi, arz-talep kanunları ve ekonomik karar birimleri, tabiat, emek, sermaye, teşebbüs ve  türleri, iş gücü ve işsizlik sorunları, uluslararası iş gücü akımları, bankalar ve para, enflasyon, deflasyon ve devalüasyon, yabancı sermaye, çok uluslu şirketler, ticaret borsaları, elektronik ticaret gibi konular bu dersin kapsamındadır.
 
COM 401 Mezuniyet Projesi I (0+10) 5, 8 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca gördükleri konuları pratiğe dökerek bir projeyi baştan sona başarılı bir şekilde yönetebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında, akademisyenler ve sektör profesyonellerinin gözetiminde akademik hayatta veya iş hayatında karşılaşacakları muhtemel olayların pratik ve uygulamalarını yapmaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamı içinde, öğrenci gruplarına grup çalışma yeteneklerini geliştirmek amacıyla dönem projeleri verilecektir. Gruplara bilgi toplayabilecekleri, profesyonel kişilerle derinlemesine mülakat yapabilecekleri ve bu bulgular üzerinde rapor yazabilecekleri belirli konular verilmektedir. Ders kapsamında bütünleşik pazarlama kampanyaları, reklamcılık sunum teknikleri, sanat, grafik ve tasarım, reklamcılıkta grup çalışması ve reklamcılıkta yaratıcılık, akademik ve sektörel araştırmalar konularında bir proje tamamlanmaktadır.
 
COM 403 Yapım Yönetim I (2+4) 4, 6 AKTS
Yapım-yönetim dersi senaryodan gösterime bir film projesi kapsamında yer alan konu, amaç, öykü geliştirme, sinopsis, tretman, senaryo yazımı, diyalog, karakter analizi, dekor, kostüm, ayrıntılı bütçe çalışması, çekim senaryosu, teknik ekipman, mekan, fotoğraf, sanat yönetimi, oyuncu provası içerir.
 
COM 402 Mezuniyet Projesi II (0+10) 5, 8 AKTS
Bu dersin temel amacı, öğrencilerin öğrenim hayatı boyunca gördükleri konuları pratiğe dökerek bir projeyi baştan sona başarılı bir şekilde yönetebilmelerini sağlamaktır. Ders kapsamında, akademisyenler ve sektör profesyonellerinin gözetiminde akademik hayatta veya iş hayatında karşılaşacakları muhtemel olayların pratik ve uygulamalarını yapmaları amaçlanmaktadır. Ders kapsamı içinde, öğrenci gruplarına grup çalışma yeteneklerini geliştirmek amacıyla dönem projeleri verilecektir. Gruplara bilgi toplayabilecekleri, profesyonel kişilerle derinlemesine mülakat yapabilecekleri ve bu bulgular üzerinde rapor yazabilecekleri belirli konular verilmektedir. Ders kapsamında bütünleşik pazarlama kampanyaları, reklamcılık sunum teknikleri, sanat, grafik ve tasarım, reklamcılıkta grup çalışması ve reklamcılıkta yaratıcılık, akademik ve sektörel araştırmalar konularında bir proje tamamlanmaktadır.
 
COM 404 Yapım Yönetim II (2+4) 4, 6 AKTS
Yapım-yönetim dersi senaryodan gösterime bir film projesi kapsamında yer alan konu, amaç, öykü geliştirme, sinopsis, tretman, senaryo yazımı, diyalog, karakter analizi, dekor, kostüm, ayrıntılı bütçe çalışması, çekim senaryosu, teknik ekipman, mekan, fotoğraf, sanat yönetimi, oyuncu provası içerir.
 
SEÇMELİ DERSLER
 
COM 262 Sanat Tarihi (3+0) 3, 4 AKTS
Dersin amacı; sanat tarihini dönem ve akımlarıyla tanıtmaktır. Derste; toplumsal, ekonomik ve siyasi koşullarla bağlantılı olarak sanat alanındaki gelişmeler incelenecektir. Derste resim, heykel, mimari ve seramik alanındaki örnekler üzerinde durulacak, farklı malzeme ve teknikler, sanatçılar, sanat koruyucuları, sanat kurumları ve sanat eserleri gibi konular değerlendirilecektir. 
 
COM 264 Öğretim Tasarımı (3+0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı öğretim tasarımı ve tasarım modellerinin teorik temelleri hakkında bilgi vermektir. Ayrıca, bu ders hedef kitlenin özelliklerini analiz etme, öğretim hedeflerini tanımlama, ölçme araçlarını geliştirme, öğretim yöntem ve materyallerine karar verme gibi öğretim tasarımı sürecini kapsayan konuları içerir.
 
COM 266 İkna Edici İletişim (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders kapsamında, ikna araştırmalarında yaklaşımlar, iknada içerik unsurları, kültürel unsurlar, sözel olmayan mesajlar, ikna edici kampanya, propaganda teknikleri ve reklamda ikna edici unsurların kullanımı gibi konulara yer verilmektedir.
 
COM 361 Etkili Konuşma ve Diksiyon (3+0) 3, 4 AKTS
Ders kapsamında televizyon ve radyo ve internet ortamı gibi canlı ve kayıttan yayınların yapılabildiği araçlarda kişiler ve spikerler kullanılan ses ve dil yetilerinin geliştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu doğrultuda öğrencilere, ses ve söyleyiş yanlışlarının düzeltilmesi ve doğru konuşmanın temeli olan fonetik kurallarının öğretilmesi, nefesin doğru ve gerekli biçimde alınıp kullanılabilmesi, sesin etkili bir düzeye ulaştırılabilmesi, seslerin doğru yerden ve doğru zamanlamayla çıkartılabilmesi için gerekli bilgiler aktarılacaktır. Derste öğrencilere etkili Türkçe,  karşılıklı konuşmalar, topluluk önünde yapılan konuşmalar, günlük konuşmalar, amaçlı konuşmalar, hazırlıksız konuşmalar ve konuşmada vücut dilinin rahat kullanımı, dil bilinci, anadilimizin renklerinin, boyutlarının, gücünün bilincine varma ve geliştirme, kişilerin öz benlik ve yaratıcı özelliklerinin ortaya çıkarılması gibi konularda uygulamalı eğitim verilecektir.
 
COM 363 Masaüstü Yayıncılık (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders kapsamında, biçim ve içerik açısından masaüstü yayınları ve bu sektörünün temel kavramlarının sunulması amaçlanmaktadır. Ders, masaüstü yayıncılığın kapsamındaki amblem, logotype, broşür, ilan, afiş, v.b. uygulamalar konusunda temel ve genel bilgi sahibi olmalarını sağlamak amacıyla uygulamalı ödevler verilerek yürütülecektir. Ders kapsamında, baskı teknolojileri ve malzeme bilgisinin yanı sıra yayın tasarımının temel ilkeleri anlatılacaktır.
 
COM 362 Kısa Film (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders kısa film yapımının temel unsurlarını ve basamaklarını aktarmayı amaçlamaktadır. Temel çekim teknikleri, kamera hareketleri, aydınlatma, renk, müzik gibi unsurların ana hatlarıyla verilerek bu konular hakkında öğrencilerde genel bir perspektif oluşturulması hedeflenmektedir.
 
COM 364 Çevrimiçi İletişim (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders öğrencilerin çevrimiçi iletişimdeki yeteneklerini geliştirmeye yardımcı olur. Ders ayrıca çevrimiçi iletişimin rolü hakkında bir tartışma ve hem bireysel hem de kurumsal ortamlarda nasıl tüketildiği konusunda bir bakış açısı sunmaktadır. Çevrimiçi iletişimin yararları ve riskleri ele alınacak ve açıklanacaktır.
 
COM 461 Web Tasarım (3+0) 3, 4 AKTS
Bu derste, tasarım ilkelerinden hareketle, web programlama dillerini kullanarak aktif web sayfaları oluşturma, veritabanına dayalı site yönetimi, web sitesi ve sayfa yapıları, HTML dili, HTML kodları ve bu kodların özellikleri, Adobe Dreamweaver kullanımı, veri iletişim ve etkileşim protokolleri gibi konular incelenecektir.
 
COM 463 Kişilerarası İletişim (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders, öğrencinin daha önce ki yıllarda öğrenmiş olduğu, davranış bilimleri ve sosyal psikoloji derslerinin pekiştirilmesine ve derinleştirilmesine yöneliktir. Kişilerarası ilişkilerde, iletişimin gerekliliğini ortaya koyarak iletişim sürecini anlayabilmek, kendini iyi tanımanın önemini kavrayarak, toplumu tanımada ki anlamının belirtilmesi amaçlanmaktadır.
 
COM 465 Marka ve İtibar Yönetimi (3+0) 3, 4 AKTS
Bu dersin amacı, marka yönetim süreçlerini stratejik bakış açısıyla ele alarak, marka itibarının yönetim ve süreçlerini öğretmektir. Ders kapsamında, marka kimliği, kurumsal marka yönetimi, itibar kavramı ve itibarın yönetimi süreçleri ele alınmaktadır.
 
COM 467 Siyasal İletişim (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders öğrencilerin siyasal iletişimi tarihsel gelişim süreci içerisinde ana akım ve eleştirel boyutlarıyla ele alarak, tanımlamalarına yöneliktir. Bu bağlamda siyasal iletişimle ilgili kavramların ve kuramsal yaklaşımların incelenmesi,  siyasal söylem üzerinde medya etkilerinin çözümlenmesi çalışmaları yapılır.  Bu şekilde öğrencilerin siyasal kampanyaların etkileri ile ilgili genel bir bakış açışı kazanmaları amaçlanmaktadır.
 
COM 462 Görüntü Estetiği (3+0) 3, 4 AKTS
Hareketli görüntünün bir resmetme aracı olarak ortaya çıkışı, bir çoğaltım aracı olarak özellikleri ve bir sanat ortamına dönüşmesi sürecini dersin temel konusunu oluşturmaktadır.  Görmenin farklı biçimlerinin iletişimsel bağlamda analizinin yapılması ve farklı yüzeylerde resmetme teknikleri ile algılama durumu çeşitli örnekler üzerinden tartışılmaktadır.  
 
COM 464 Tipografi (3+0) 3, 4 AKTS
Tipografinin temel terimlerinin öğrenilmesi. Yazının tarihçesi ve tipografinin zaman içerisindeki gelişim evresini kavrayabilme. Yazı karakterlerinin anatomik özelliklerinin öğrenilmesi. Yazıya ilişkin manuel ve dijital ortamda uygulama becerisinin kazanılması. Tipografik düzenleme ilkelerini kavrayabilme. Tipografik elemanlar ve genel tasarım ilkelerini bir arada kullanarak etkili kompozisyonlar oluşturabilme. Tipografinin farklı amaçlara yönelik grafik ürünlerde mesaja, amaca ve içeriğe uygun kullanımı. Fontlar arasındaki yapısal farkları bilme. Font tasarım programlarını öğrenme ve belirli amaca uygun özgün font ailesi tasarımı yapabilme.
 
COM 466 Sosyoloji  (3+0) 3, 4 AKTS
Bu ders öğrencilerin temel sosyolojik kavram ve bilgileri edinmesini sağlayarak, tarihsel ve toplumsal olayları değerlendirebilme ve yorumlama yeteneklerine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. Öğrencilerin kazandıkları sosyolojik bakış açısı ile iletişim alanında karşılaşacakları olay ve olgulara farklı bir perspektifle yaklaşmaları beklenmektedir.
 
COM 468 İletişim Hukuku (3+0) 3, 4 AKTS
Ders, iletişim ekosistemini biçimlendirmek için hukukun, kuralların ve politikaların nasıl etkileşime girdiğinin pratik gerçeklerinin teorik ve yasal arka planını içerir. Bu ders iletişim hukukunun tarihçesi (ses telefonu, yayın, kablo, mobil iletişim, genişbant ağları gibi belirli platformlar ve teknolojiler dikkate alınarak) ve iletişim politikasının temel ilkeleri hakkında bir açıklama sağlar.
 

foot