Logo

Bölüm Başkanı'nın Mesajı

 
İletişim, insan hayatında vazgeçilemez bir olgudur. Bugünün dünyasında da iletişim gelişmiş ülkelerde kanunlarla korunan bir insanî hak olarak görülmektedir. Bu doğrultuda, iletişim kurmanın bireyler için nefes almak kadar önemli olduğunu söylemek mümkündür. Bireylerin kendini ifade etmesi ve diğerlerinin mesajlarını anlayabilmesi için kullandığı iletişim yöntemleri, bireyler kadar gruplar, örgütler, kitleler ve toplumlar için de büyük önem taşımaktadır. Başkalarını anlamak ve uygun tepki verebilmenin karmaşık bir süreç olması, iletişim alanının disiplinler arası bir bakış açısıyla yaklaşılmasını gerektirmektedir. İletişim Tasarımı ve Yönetimi bölümü, iletişim çalışmalarına söz konusu disiplinler arası bakış açısıyla bakan bir müfredatla geleceğin iletişim tasarımcılarını ve yönetici adaylarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır.
 
İletişim alanı, iletişim teknolojilerinin zaman içerisinde gelişmesi ve evirilmesiyle birlikte giderek önemi artan, günümüzde iş kapasitesi ve cirosu milyar dolarlarla ifade edilen bir meslek alanına dönüşmüştür. Bu doğrultuda, radyo, sinema ve televizyon gibi görsel-işitsel kitle iletişim araçları ve yazılı basının yanı sıra, günümüzde bilgi iletişim teknolojileri ve internetin sağladığı olanaklarla iletişim sektörü büyüme hızını giderek artırmaktadır. İletişim sektörünün büyümesi ile birlikte hem yerel hem de küresel çapta farklı pazarları izleyebilen ve yönlendirebilen, pazardaki değişikliklerin toplumsal etkilerini gözlemleyerek ve araştırarak analiz edebilen, söz konusu analizleri mesleki hayatta etkin bir şekilde kullanabilen uzman iş gücüne olan ihtiyaç da giderek artmaktadır. Bu doğrultuda, bölümün temel felsefesi, ağ toplumu, bilgi toplumu veya post-endüstriyel toplum olarak adlandırılan günümüz toplum yapısında gerekli bilgi, beceri ve donanıma sahip sektör profesyonellerini yetiştirmektir.
 
Bu çerçevede, Alanya HEP Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi, İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü Türkçeyi mükemmel konuşma ve yazmanın yanı sıra, İngilizce ve ikinci bir yabancı dile daha hakim olan, hem konvansiyonel kitle iletişim araçlarını hem de sosyal medya, bulut bilişim gibi yeni iletişim ve enformasyon teknolojilerini etkin bir biçimde kullanabilen, analitik düşünebilen, iletişim sektörünün beklentilerine cevap verebilecek bilgi, beceri ve donanıma sahip, gelişen dünya koşullarını özümsemiş meslek uzmanları yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Ayrıca, bölümün amaçları arasında iletişim alanında araştırma yapabilen, etik değerlere ve sosyal sorumluklara sahip bireyler yetiştirmek de bulunmaktadır. İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümünde verilmesi planlanan eğitim bu önceliklere göre belirlenmiştir.
 

Dr. Öğr. Üyesi Murat Ertan DOĞAN
Bölüm Başkanı

foot